<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Formål og målgruppe

Kursets formål og målgruppe:

Kurset giver mulighed for, at forældre og andre pårørende, hjertebørn/-unge og deres søskende kan få viden, redskaber og inspiration, de kan anvende i årene fremover til aktuelle og eventuelle nye problemstillinger.

Kurset giver også mulighed for, at deltagerne kan være sammen med ligestillede og få gode råd og erfaringer om, hvordan andre tackler dagligdagen. Dette gælder både forældre/andre pårørende og hjertebørn/-unge og deres søskende.

Målgruppen for kurset er således alle familier med hjertebørn/unge: færdigopererede hjertebørn/unge, hjertebørn/unge der venter på operation, hjertetransplantation eller anden behandling samt hjertebørn/unge der udelukkende er i medicinsk behandling.

Det er af stor betydning for familierne, at de får mulighed for at deltage i familiekursuset og får viden om deres barns videre udvikling i forhold til alder, begrænsninger, opvækst, skole, teenageår, uddannelsesproblematikker mv.

 

Handicaprettede kurser til forældre

Ifølge Lov om Social Service § 41 er det muligt at søge om dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, der er relateret til barnets handicap. I Vejledning nr. 9007 af 7 1 2014 pkt. 192-195 (Vejledning nr. 3), står der bl.a. følgende: der kan ydes hjælp til forældres og eventuelt andre pårørendes merudgifter som følge af nødvendig deltagelse i kurser, som går ud på at sætte de pågældende i stand til at have barnet eller den unge hjemme, passe og pleje, opdrage og kommunikere med barnet eller den unge.

Det kan dreje sig om kurser, der giver familien indsigt i de forskellige funktionsnedsættelser eller lidelser, i hvilken virkning det har på barnet eller den unge, og hvordan familien kan mestre de problemer, der kan opstå mv. Der kan f.eks. være tale om kurser vedrørende børn og unge, der lider af cystisk fibrose, muskelsvind, er blinde, spastiske, døve eller udviklingshæmmede.

De udgifter, der kan være tale om, er f.eks. rejseudgifter, merudgifter ved måltider og ophold, kursusafgift, kursusmaterialer, pasning af børn, som ikke skal med på kurset.

Sådanne merudgifter kan også omfatte hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste for forsørgerne, når der ikke er mulighed for at deltage i kurser uden for arbejdstiden. Dette gælder såvel enlige som ægtepar, jf. servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste.

For at begge forældre kan passe, pleje, opdrage og kommunikere med barnet eller den unge, er det vigtigt, at de begge deltager i kurser af ovennævnte art. Sådanne kurser giver kompetence til begge forældre og vil ofte være en forudsætning, for at de begge kan bevare den nære kontakt med barnet eller den unge.

Hjerteforeningen, Børneklubbens årlige Familiekursus er netop sådan et kursus, fordi det giver konkret information om lidelsen og om de nyeste behandlingsmetoder. Samtidig kan forældrene – via psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk – få redskaber til at håndtere de problemer i hverdagen, der er en del af at have et barn med nedsat funktionsevne/kronisk sygdom.

Hvis du mod forventning får afslag på at deltage i kurset, kan du anke afslaget.