<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Motions initiativ for hjertepatienter i Kliplev igen belønnet med fondsmidler fra Velux fonden!

Nye motionsmaskiner har stået på ønskesedlen hos ”Motionsinitiativet for hjertepatienter” i Kliplev Hallen i et godt stykke tid. Inspireret af det tidligere projekt i 2016/2017.

Initiativgruppen, der har stået bag ansøgningen til Velux Fonden, undersøgte mulighederne for hvilket udstyr der ville være relevant og mulighederne for at huse udstyret i de eksisterende lokaler. Ansøgningen til Velux Fonden ” – om støtte til anskaffelse af motions inventar til brug for specielt hjertepatienter og pårørende i Aabenraa kommune placeret i Kliplev til sikring af fastholdelse og videreudvikling.” blev fremsendt, da vi passede ind under temaet ”at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at gøre en ekstra indsats”. Det samlede projekt beløb sig til i alt 70.000 kr.

Velux Fonden bevilgede 5/7 dele af det ansøgte beløb, betingende sig at der skulle søges dækning til resten af budgettet på af anden vis. Der blev straks etableret en projektgruppe bestående af initiativgruppen.

Via Hjerteforeningen Aabenraa søgte initiativgruppen  om §18 midler hos Aabenraa Kommune til at dække den resterende del af projekt-budgettet. Den 8.8.2019 blev der givet støtte til 2/7 dele af budgettet til anskaffelse af motionsinventar til Kliplev Hjertemotion via tilskud til frivilligt socialt arbejde i h. t. Servicelovens § 18 fra Aabenraa Kommune. Nu kunne der på baggrund af det forberedende arbejde i projektgruppen afgives ordre på levering af udstyr.

Initiativgruppen, der består af Torben Møller, Verner Flindt, Jørn Sørensen og Erik Bøjesen, har som anerkendelse af den aktive frivillige indsats i en moden alder fået bevilget støtte på kr.50.000 fra Velux Fonden.

Motionsinventaret, der er placeret i Kliplev Hallen, der ligger geografisk midt i Aabenraa Kommune, skal understøtte motionsbehovet for hjertepatienter samt deres pårørende og skabe en større variation og kapacitet i udbuddet af motionsmuligheder. Hermed er der en bred vifte af fitness udstyr i centeret der dækker behovet for hjertepatienternes motion.

Adgang til alsidig motion i Kliplev Hallen for hjertepatienter var et initiativ, der for år tilbage blev startet af Torben Møller, næstformand i Hjerteforeningen Aabenraa.

Sammen med en lille gruppe af ligesindede hjerteforeningsmedlemmer er det lykkedes indtil dato at fastholde og udvide aktiviteterne i motionscenteret i Kliplev Hallen. Styrken er, at man mødes på bestemte tider til motion i ugens løb og træffer andre hjertepatienter og deres pårørende.

Der er i dag en gruppe på mere end 60 deltagere, der fordelt over ugen mødes og dyrker motion sammen. Sammenholdet betyder, at man som hjertepatient føler sig tryg – så hvis man er forhindret i at deltage sammen med de andre, man normalt er sammen med – ja så ringer man afbud.

Der er udelukkende anvendt frivillig arbejdskraft ud over den budgetterede professionelle opstilling af udstyr. Det betyder at projektets økonomiske midler kun har været anskaffelsen af fitness udstyret samt den professionelle opstilling svarende til det bevilgede beløb fra Velux Fonden og Aabenraa Kommune.

Planen der blev fastlagt den 8.8.2019
• Forhandling med og bestilling af udstyr hos leverandør
• Udarbejdelse af tillæg til drifts- og vedligeholdelsesaftale med Kliplevhallen indgået i 2017
• Indgåelse af tillægsaftale til drifts- og vedligeholdelsesaftale med Kliplevhallen indgået i 2017
• Endelig fastlæggelse af levering og opstilling
• Fastlæggelse af ”Indvielses tidspunkt – aktiviteter”
• Kommunikation, presse og Velux fonden mm.
• Målet var at være i luften med projektet senest den 1.12.2019

Der blev forhandlet og afgivet endelig ordre den 14. august 2019 hos leverandør Sunstar.dk i Svendborg.

I samarbejde med jurist udarbejdede vi i Hjerteforeningen Aabenraa et tillæg den eksisterende drift- og vedligeholdelsesaftale mellem Kliplev Hallen og Hjerteforeningen Aabenraa om vilkårene for brug, ansvar, forsikring og ejendomsret som blev indgået i 2017. Aftalen har på motionsgruppens vegne Hjerteforeningen Aabenraa som ejer af udstyret.

Leveringsdato den 6.november 2019 i Motionscenteret i Kliplev Hallen – blev overholdt, og opstilling foregik den 7. november 2019. Inden da var der fastlagt indvielse og overdragelse til motionsgruppen.

Udover initiativgruppen deltog frivillige fra motionsgruppen i flytning og opstilling af udstyr.

Indvielsen
Den 8.11.2019 var der åbent hus fra kl. 9.00 til 11.00, med introduktion, træning og indvielse og kl. ca. 9:15 indviede Hjerteforeningen Aabenraa s formand Jutta Drath fitness udstyret, hvorefter der var introduktion til og træning på det nye udstyr.

”Hjerteforeningen Aabenraa støtter sine motionsgrupper og sørger for, at de får faglige input fra fysioterapeut,” siger formanden for Hjerteforeningen Aabenraa Jutta Drath. ” Det er flot, at dette initiativ bliver støttet og anerkendt af Velux Fonden, hvilket vi er meget glade for. Hermed er ønsket gået i opfyldelse, og hjertemotionisterne kan endelig få gavn af det nye motionsinventar, der er placeret i Kliplev Hallen.”
Geografisk midt i Aabenraa Kommune, skal det understøtte motionsbehovet for hjertepatienter samt deres pårørende og skabe en større variation og kapacitet i udbuddet af motionsmuligheder.


Målgruppen for indsatsen samt positive sidegevinster
Hjertemotionsgruppen er etableret for hjertepatienter og pårørende. Gruppen er rimeligt stabil og vokser langsomt, men sikkert. Der er pt. ca. 60 personer, der hen over ugen dyrker motion. Det foregår lige fra en enkelt gang til flere gange ugentligt i motionscenteret.
Kliplev er geografisk placeret midt i Aabenraa kommune, og hjertemotionsgruppen opfattes af de regionale og kommunale rehabiliteringsinstitutioner som et godt opfølgende tilbud som de” henviser til” – altså en udvidet rehabilitering 3, hvor den enkelte hjertepatient kan vedligeholde sin fysiske form til gavn generelt for helbredet.
Der kan konstateres en øget søgning til specielt de 2 dage om ugen – tirsdag og fredag – hvor de største ”hold” besøger motionscenteret.