<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat generalforsamlingen 2022

Skrevet onsdag d. 16. marts 2022

Referat generalforsamling  28. februar 2022 – Fuglsangsø Centret

Der var 7 deltagere til generalforsamlingen udover bestyrelsen (6 medlemmer og 1 suppleant). Der var desværre afbud på dagen. Der deltog ikke repræsentant fra Hjerteforeningen.

Formanden oplyste, at der i år ikke var arrangeret foredrag.

  1. Valg af dirigent – Benny Østergård blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
  2. Bestyrelsens beretning. Formand Jørgen Bendtsen fremlagde bestyrelsens beretning – se bilag. Der var ikke spørgsmål til beretningen.
  3. Fremlægning af regnskab til orientering ved kasserer. Verner orienterede om regnskabet og der var ingen spørgsmål.
  4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
  5. Valg til lokalafdelingens bestyrelse.

Nuværende medlemmer er: Jørgen Bendtsen, Johannes Fomsgaard, Verner Sørensen, Lisbeth Falsig, Helmer Larsen, Benny Leth og Kurt Nørum Pedersen.

Suppleanter: Mette Højer Nielsen og Benny Østergaard.

På valg er Johannes Fomsgaard (genopstiller ikke), Verner Sørensen (genopstiller ikke) og Benny Leth samt begge suppleanter: Mette Højer Nielsen (genopstiller ikke) og Benny Østergaard. Herudover ønsker Helmer Larsen at trække sig af personlige årsager.

Benny Leth blev genvalgt. Benny Østergaard, Ann Guldhammer og Henry Olesen stillede op og blev valgt til bestyrelsen. Torben Møller Christensen blev valgt som suppleant.

  1. Formanden takkede de afgående medlemmer. En særlig tak til Johannes Fomsgård for arbejdet med Hjertemotion og Helmer og Verner som har været med i bestyrelsen i flere år.

Efter generalforsamlingen blev der serveret sandwich med kaffe/te.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig

Formand Jørgen Bendtsen

Næstformand Kurt Nørum Pedersen

Kasserer Benny Østergaard

Sekretær Lisbeth Falsig Tordrup

Menige medlemmer Benny Leth, Ann Guldhammer og Henry Olesen

 

Bilag – Bestyrelsens beretning for 2021

Igen i 2021 blev vi ramt af Corona-restriktioner som fik stor indflydelse på vore aktiviteter.

Generalforsamlingen blev i 2021 afholdt virtuelt. Vi havde egentlig ganske pæn tilmelding, som tydede på at Herning denne gang lå i top mht. antal deltagere. Desværre var der kun enkelte, som loggede ind på mødet.

Bestyrelsesmøderne i første halvår blev holdt udendørs. Vi har deltaget i diverse virtuelle møder med Hjerteforeningen

I januar deltog vi i et virtuelt møde med Herning Kommune om et sundhedshus i Herning. Disse planer er desværre siden blevet droppet.

I marts deltog vi i et virtuelt møde m Herning Kommune og Hjerteforeningen omkring samarbejde, med fokus på hjertemotion efter hjerterehabilitering. Desværre har vores deltagelse på hjerterehabilitering været lukke ned i en periode, men er nu startet op igen. Det betyder, at vi får mulighed for at komme på holdenes teori-dage og præsentere Hjerteforeningen og lokalafdelingens tilbud.

I foråret arrangerede vi nogle gåture for deltagerne på Hjertemotion og deres pårørende og i maj og juni fortsatte gåture/udendørs motion for hjertemotionsholdene.

I september deltog vi i Frivilligcenter Hernings generalforsamling. Afholdt GIV LIV kursus for Hjertemotions-deltagerne med pårørende. Og vi havde en stand på torvet på FRI DAG

I oktober havde vi et stort fællesarrangement i Kibæk (et foredrag) sammen med Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Hjernesagen. Vi fik sendt 2022 budget til Hjerteforeningen samt ansøgninger om midler i 2022 fra §18 og Isobro.

I november var vi repræsenteret på valgdagen med vores materiale i Herning Kongrescenter

I december havde vi åbent hus med et GIV LIV kursus i TræningsHusets lokaler.

Vores samarbejdsaftale med TræningsHuset-Lind fortsætter uændret fremover. Ud over Hjertemotion giver det også vore medlemmer rabat på medlemskab i TræningsHuset og rabat på kompressionsbehandling.

Vi lavede jo i 2020 en aftale med Herning Golfklub. Den/de arrangementer, der var aftalt, blev ligeledes stoppet af Corona’en, men vi forventer at genoptage aftalen, når dette bliver muligt.

Fra vores aktivitetsliste:

HjerteCafé:

Vi nåede lige i marts at afholde en enkelt udvidet HjerteCafé med et miniforedrag. Dette var en stor succes og planen var at lave flere af den slags. Så lukkede Corona’en HjerteCafeen indtil september, hvor vi startede op igen. HjerteCafeen har generelt været præget af et temmelig lavt fremmøde. Derfor har vi besluttet at de skulle have mere indhold. Det er så blevet til små indlæg/foredrag på de 4 HjerteCafeer, vi nåede i 2021. Fremmødet var dog stadig meget ringe. Det kan både skyldes Corona-situationen og/eller at vi ikke har fået budskabet ordentlig ud. Det vil vi arbejde på at gøre bedre.

Hjerteforeningen har i 2021 besluttet helt at stoppe blodtryksmålingerne. Derfor tilbyder vi ikke mere blodtryksmåling på HjerteCafeen, på apotekerne eller ved andre arrangementer. Hjerteforeningens beslutning skyldes en bekymring for, at vi måler værdier, der ikke er retvisende. Korrekt blodtryksmåling indebærer nemlig, at blodtrykket skal måles over en periode og i rolige og kendte omgivelser.

Hjertemotion:

Hjertemotion startede op igen i august med 2 næsten fulde hold. Vores Hjertemotion foregår i TræningsHuset-Lind, et samarbejde vi i bestyrelsen er rigtig glade for.  Og ved sæsonafslutningen mødtes deltagere, instruktør og Hjerteforeningen Herning over en kop kaffe. Deltagerne meldte her ud om stor tilfredshed. Holdtræningen motiverer, TræningsHuset er dejligt at komme i, der er rent og pænt, der er en god træningsfordeling, alle føler en fysisk forbedring. Instruktøren kvitterede med at rose fremmødet samt deltagernes indsats og fysiske forbedring. Hjertemotion starter op igen 02-02-2022 og som noget nyt i år forlanger vi at deltagerne har medlemskab i Hjerteforeningen.

Gåture:

På grund af Corona’en har vi ikke haft offentlige gåture i 2021. Og da der er så mange gåturs- arrangementer alle steder fra har vi besluttet, at vi fremover vil arrangere ”gåture med et tvist”.

Det første skulle så være at deltage i Herning Kajakklubs Lysfest ved Fuglsang Sø d. 21. december. Vi havde forberedt os med lys og hjerter mm. Men arrangementet blev desværre aflyst.

Der er gang i at forberede noget i 2022.

Foredrag:

Pga. Corona’en har vi ikke arrangeret foredrag i 2021. Vi håber på, at situation i 2022 bliver sådan, at vi alle trygt kan mødes i større forsamlinger, og så er vi klar til at arrangere foredrag igen.

Netværksgruppen ”Os med hjertesvigt”:

Corona var også årsag til at gruppen kun mødtes august og november i 2021 – de 2 møder i foråret var aflyst. I 2022 er planen at gruppen mødes 4 gange. Nye medlemmer velkommen.

Fremadrettet:

Vi søger frivillige indenfor stort set alle vore aktiviteter. Hvis du melder sig som frivillig vil du blive spurgt, når der er behov for hjælp. Du binder dig ikke til faste opgaver over længere tid, medmindre du selv ønsker det.

Helt aktuelt kan vi godt bruge en tovholder på Hjertemotion. Dette indebærer at du møder op på de 16 træningsseancer af en times varighed, registrerer fremmøde samt er ansvarlig for den efterfølgende halve times hygge og snacks. Til gengæld kan du deltage i den fantastiske træning, deltagerne får.

Det kunne også være skønt at få nogle lidt yngre mennesker (og meget gerne kvinder) ind i bestyrelsen.

Alle hjerte-kar-sygdomme: tilfælde i alt (35+ årige) 2018, Herning Kommune

Mand 4542   Kvinde 3622  Total 8164 => fordeling 4 – 3

Bestyrelsens arbejde:

Giv endelig besked hvis du er interesseret, enten her på generalforsamlingen eller ved at kontakte din lokale bestyrelse.

Har I ønsker og/eller forslag til foredrag og andre aktiviteter, så kom endelig frem med dem. I kan altid finde vores kontaktoplysninger på Hjerteforeningen Hernings hjemmeside.

Jeg vil gerne, som formand, takke bestyrelsen for en god indsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Desværre har vi på det seneste haft en del uro i bestyrelsen pga. kraftige uoverensstemmelser mellem et enkelt medlem og resten af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen starter vi med fordele bestyrelsesposterne og går derefter til arbejdet med fornyet lyst og tro på et godt samarbejdsklima fremover.