<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Vedtægter for Hjerteforeningen Middelfart

Vedtægt for Hjerteforeningens lokalforening Middelfart.

Navn og hjemsted

§ 1. Hjerteforeningen -Middelfart.

Stk. 2. Adressen er hos den til enhver tid værende formand.

Stk. 3. Disse vedtægter skal anses som supplerende vedtægter til Hjerteforeningens vedtægter, der primært er gældende på alle områder, hvor samme ikke er fraveget ved nærværende vedtægter. I tilfælde af fortolkningstvivl mellem nærværende vedtægter og Hjerteforeningens vedtægter, er sidstnævnte vedtægter gældende.

Stk. 4. Klubben er landsdækkende [stk. 4 gælder kun for de landsdækkende klubber].

Formål

§ 2. Lokalforeningens formål følger af Hjerteforeningens vedtægter § 2 og § 9, stk. 1.

Medlemmer

§ 3. Indmeldelse sker til Hjerteforeningen.

Generalforsamling

§4. Hvert år, senest den 15. marts, afholdes ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med et varsel på mindst 3 uger. Bestyrelsen kan vælge at udsende indkaldelsen enten via Hjerteforeningens hjemmeside, ved brev eller e-mail til medlemmerne eller via annoncering i lokalpressen. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden og adresse/e-mailadresse på formanden. Udsendelsen af indkaldelsen skal ledsages af eventuelle forslag fra bestyrelsen. Alternativt skal det fremgå hvor information om de(t) fuldstændige forslag kan fås.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens dato.

Stk. 4. Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden til medlemmerne indeholdet en oversigt over de indkomne forslag. Hvis de fuldstændige forslag med bestyrelsens bemærkninger hertil ikke udsendes, skal det klart fremgå, hvor information om de(t) fuldstændige forslag og bestyrelsens bemærkninger hertil kan fås. Den endelige dagsorden skal udsendes via én af de nævnte udsendelsesformer i stk. 2. Regnskab oplyses senest på generalforsamlingen.

Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6. Det er kun medlemmer, som kan stemme på generalforsamlingen.

Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer og skal indkaldes, hvis en fjerdedel af lokalforeningens / klubbens medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelsesmåde og –frister følger de for den ordinære generalforsamling gældende bestemmelser.

Valg af bestyrelse

§ 5. Lokalforeningen / klubben ledes af en bestyrelse på mellem fem og syv medlemmer. Såfremt en lokalforening eller en motionsklub driver aktivitet under folkeoplysningsloven, skal der gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen.

Stk. 2. Kandidater til bestyrelsen skal være medlemmer af lokalforeningen /klubben.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, og der kan vælges op til to suppleanter, som vælges for et år ad gangen.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er forskudt, så kun ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg samtidigt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med en formand.

Stk. 6. Bestyrelsen skal fastlægge nærmere retningslinjer for bestyrelsens arbejde ved udarbejdelse af en forretningsorden.

Kontingent

§ 6. Lokalforeningens / klubbens medlemmer skal betale kontingent til Hjerteforeningen.

Stk. 2. Lokalforeningen / klubben er ikke berettiget til at opkræve selvstændigt kontingent.

Tegningsregler

§ 7. Lokalforeningen / klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ansvarsområde

§ 8. Lokalforeningen / klubbens bestyrelse skal i deres virke være i overensstemmelse med Hjerteforeningens vedtægter og strategi.

Stk. 2. Lokalforeningen / klubbens bestyrelse kan ikke repræsentere eller tegne Hjerteforeningen i forhold, der vedrører Hjerteforeningens overordnede virke, med mindre dette i forvejen er godkendt af Hjerteforeningen.

Koordinationsansvar

§ 9. Kontakt til de kommunale myndigheder går via den lokalforening, som dækker det pågældende område. Hvis der er flere lokalforeninger inden for samme kommune aftales det, hvilken af lokalforeningerne, der har kontakten til de lokale myndigheder.

Stk. 2. Ved kontakt med de lokale myndigheder skal Hjerteforeningens øvrige lokalforeninger og/eller motionsklubber i kommunen orienteres herom.

Indsamlede midler

§ 10. Lokalforeningen / klubben skal i videst mulige omfang søge finansiering uden for Hjerteforeningen til aktiviteter. Alle midler skal dog være indeholdt i regnskabet.

Stk. 2. Lokalforeningen / klubben kan desuden efter ansøgning opnå økonomisk støtte fra

Hjerteforeningen til aktiviteter i deres område og inden for Hjerteforeningens overordnede formål.

Stk. 3. Såfremt en gavegiver eller testator har fremsat ønske herom, stilles gaven eller arven til disposition for lokalforeningen/klubben.

Opløsning

§ 11. Før beslutning om ophævelse af lokalforeningen / klubben skal ophævelsen forelægges Hjerteforeningen til godkendelse.

Stk. 2. Hvis lokalforeningen / klubben ophæves, tilfalder dens midler / formue Hjerteforeningen.

Overgangsbestemmelser

§ 12. For lokalforeninger og motionsklubber skal vedtægten tiltrædes og underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter den træder i kraft.

Stk. 2. For landsdækkende klubber, bevarer bestående vedtægter deres gyldighed indtil en ny klubvedtægt er godkendt af Hjerteforeningens bestyrelse. Dette skal senest ske, så klubben kan godkende den nye klubvedtægt på den førstkommende klubgeneralforsamling.