<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen København S

Referat af generalforsamling i Hjerteforeningen København S, torsdag den 3. februar 2022

Skrevet tirsdag d. 15. februar 2022

Deltagere
Margit Grome (MG)
Lene Voller (LV)
Torben Bredahl Nielsen (TBN)
Flemming Nyborg Andersen (FNA)
Hanne Nielsen (HN)
Crista Axen (CA)
Britta Ege Christensen (BEC)
Karen Gerhardt (KG)
Michael Faltum (MF)
Ole Beier (OB).

Hjerteforeningen
Sara Lisberg Larsen (SLL).

Afbud
Birgit Erichsen (BE).

Udefrakommende deltagere/medlemmer
Benny Løvholm Christensen
Irene Kejser.

Dagsorden ifølge vedtægterne
 Valg af dirigent
 Bestyrelsens beretning
 Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af bestyrelse
 Eventuelt.

MG bød velkommen til dagens generalforsamling og gav nogle praktiske oplysninger, hvorefter der
var en præsentation af alle deltagerne.

1 Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog BEC som dirigent. BEC takkede for valget og gav et par praktiske oplysninger.
BEC konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og bød velkommen til de nye
ansigter.
HN blev valgt til referent.

2 Bestyrelsens beretning fremlagt af MG
Jeg tør vædde med, at mange generalforsamlinger her først på året vil blive indledt med denne
sætning: ”På grund af corona, var der mange ting, der ikke kunne lade sig gøre i 2021”, og nu siger
jeg det også. Desværre kører coronapandemien videre, nu med en anden variant, men heldigvis
lader det til, at der er lys forude.
Så vi har ikke været så udadfarende, som vi godt kunne ønske os. F.eks. var nytårsmarchen den
1. januar 2021 spredt over en uge – og ikke med fælles-gåtur – kransekage og ”en lille en til halsen”
bagefter, som vi ellers plejer. Og generalforsamlingen blev afholdt som et online møde.
Lidt facts
Den 1. januar 2022 var der 1.489 medlemmer i vores område. Totalt i Hjerteforeningen er der ca.
127.500 medlemmer.
Kommunikation til medlemmerne foregår bl.a. via vores hjemmeside, som opdateres med diverse
aktiviteter. Der er udsendt 11 nyhedsbreve i årets løb. Ligeledes kommer der løbende indlæg på
vores Facebook-side, som der nu er 533 personer, der følger.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1suppleant. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2021 (det
ene online). Vi har i øjeblikket 8 frivillige.

Med hensyn til aktiviteter
Der er udsendt et aktivitetsskema, som jeg ikke vil læse op her. Det taler for sig selv. Men jeg kan
hurtigt opremse nogle af aktiviteterne: Gåture på Amager Fælled – hjertemotion – flimmergruppe –
fodbold for hjertet – giv-liv-kurser m.v. Jeg synes, at på trods af de til tider vanskelige forhold, har
vi alligevel været i stand til at få en del aktiviteter på benene. Og det jo takket været vores flittige og
ihærdige frivillige.
Jeg vil dog nævne nye tiltag
Vi har et samarbejde med de andre bydele i Københavns Kommune – NV, Frederiksberg, Østerbro/City og Vesterbro. De 2 sidste har imidlertid ingen bestyrelse i øjeblikket. Dette samarbejde
kalder vi ”Hjertebro”. Vi holder jævnligt møder – alle møder var online sidste år. Grunden til, vi har
dette samarbejde, er, at vi til tider synes, der kommer for få deltagere til vores aktiviteter f.eks. hjertecafémøder med foredrag. Vi håber, at ved at slå os sammen, kan vi invitere bredere ud, tiltrække
lidt flere og inspirere hinanden.

I Hjertebro arrangerede vi sidste forår et webinar, som der var stor tilslutning til. Titlen var ”Psykiske reaktioner på Covid 19 – og hvordan de kan håndteres. Der var 104 tilmeldte, hvoraf 46 loggede på. Sådan et arrangement var nyt for os, men med hjælp af Hjerteforeningen, fik vi det op at
stå. Imidlertid har Hjerteforeningen inviteret til mange gode webinarer, hvorfor vi ikke har fortsat
med det.
Yderligere blev der afholdt 6 cykelture med vekslende antal deltagere – meget afhængigt af vejret. I
øvrigt ganske dejlige ture.
Vi har udgivet en folder, hvor hjertemotionshold i diverse bydele er beskrevet. Det er noget, Sundhedshusene har bedt om og er glade for.
Bestyrelsen er i gang med en Frivillig-lederuddannelse arrangeret af Hjerteforeningen. Den startede
i weekenden 25. og 26. september 2021 på Fyn. Der var megen nyttig information og inspiration at
hente, og det var interessant at tale med de andre bestyrelser. Vi satte os nogle mål og nogle arbejdsprocesser, som vi løbende skulle arbejde med.
Uddannelsen blev fulgt op af et bestyrelsesmøde 9. december, hvor også Sara – vores frivilligkonsulent – deltog i. Yderligere er der et et-dags-møde lørdag den 26. marts 2022 i Roskilde, hvor nye bestyrelsesmedlemmer også er velkomne. Jeg synes, vi er kommet ret langt med hensyn til vores målsætning.

Projekt Hertha
Formålet er at bygge bro fra den kommunale rehabilitering til aktivitet/medlemskab i de lokale
idrætsforeninger. Projektet styres af ”Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse” på Frederiksberg Hospital.
Det går ud på at kunne pege på diverse tilbud i nærområdet, når den kommunale rehabilitering ophører. Ole – vores nye frivillige – har været med et stykke tid, og ligeså Flemming, som har været
repræsentant for Kom i Gang. Jeg var med en enkelt gang, og det er bestemt et spændende projekt.
Desværre er det nu gået i stå på grund af corona, men vi forventer, at der kommer i gang igen.
Bestyrelsen og frivillige har også deltaget i en del webinarer/online møder/kurser med Hjerteforeningen. Mange af dem kan efterfølgende ses på frivillignet. Og her skal lyde en stor opfordring til at
kigge ind. Der er virkelig megen god information at hente.
Link: Forside – Frivillignet (hjerteforeningen.dk)
Fremtid
Vi vil naturligvis fortsætte med nuværende aktiviteter, så længe der er interesse for dem, og så godt,
det kan lade sig gøre.

I København S fortsætter vi med ét hjertemortionshold, mens der i Tårnby er oprettet 2 hold. Her er
stor interesse for hjertemotion – ikke mindst takket været det lokale sundhedshus. Der er ingen hjerteforening i Tårnby Kommune.
Kommende projekter i Hjerteforeningen
GÅ MED, hvortil der efterlyses gå-med-værter. Det er et projekt, hvor du som GÅ MED-vært kan
være med til at skabe et aktivt fællesskab med plads til alle. Som GÅ MED-vært afholder du gåture
for andre, der ikke nødvendigvis kan gå langt eller hurtigt. På to kurser bliver du rustet til at afholde
de gåture, du synes er allermest spændende. Der vil være fokus på gåtures gavnlige effekter, den
gode værtsrolle og inkluderende fællesskaber. Du får præsenteret forskellige redskaber, du kan
bruge til at skabe en god gåtur og oplevelse. Kurset er gratis at deltage på. Som GÅ MED-vært er
din største opgave nemlig at få alle til at kunne GÅ MED.
Vi har jo allerede vores søndagsture og onsdagsture på Amager Fælled, og mange er jo rigtig glade
for disse ture. Men her man går 4,5 – 5,5 km. Og det kan føles uoverkommeligt for nogle. GÅ MED
henvender sig til de personer, der gerne vil i gang, men ikke tør vove sig ud i store afstande- og
måske heller ikke alene.
Og så håber vi også på at kunne få et MediYoga hold op at stå. Vi har en instruktør i bestyrelsen.

Den 12. marts fylder Hjerteforeningen 60 år. Vi er i gang i hjertebro-samarbejdet om eventuelt at
lave en event den dag.

Så er der jo landsuddeling 24. april, og i år er Michael ambassadør. Michael er også én af vores nye
frivillige.
Og er der i øvrigt forslag til nye aktiviteter, vil vi bestemt være positive.

Aktuelle dato’er
Lørdag den 26. marts – Frivilliglederuddannelse – Roskilde.
Søndag den 24. april – Landsuddeling.
Lørdag den 21. maj – Frivilligdag og repræsentantskabsmøde på Fyn.
Alle frivillige er velkomne.
Til slut vil vi takke alle samarbejdspartnere samt alle frivillige for et virkelig godt samarbejde i årets
løb. Det er dejligt at være en del af en gruppe med så mange søde og engagerede personer.
Så tusind, tusind tak. Ligeledes takker vi Hjerteforeningen – især til Sara – for god hjælp og støtte.
Er der nogle spørgsmål?

FNA nævnte, at ved flere ruter for gåturene, krævedes også flere tovholdere, hvorefter han orienterede om sine fredagsture i Urbanplanen fredag kl. 10:00.
Irene Kejser ville gerne høre lidt mere omkring landsuddelingen (LU). MF forklarede, hvad landsuddelingen gik ud på, og MF oplyste, at der p.t. er 5 indsamlere + 3 grupper i København S.
BEC efterlyste en vejledning på Facebook omkring landsuddelingen, hvortil det blev oplyst, at denne vejledning kan findes på www.landsuddeling.dk, og MG tilføjede, at man skulle være mindst
3 personer for at starte en online-indsamling, dette var MF ikke helt enig i, da han havde fået at
vide, at det var nok med en person i online indsamling.
(MG’s kommentar: Senere fandt vi ud af at MF var blevet misinformeret fra LU ved personlig
kontakt, idet der på deres informationsside står, at man skal være minimum 3 personer. Sara vil
kontakte LU-personalet.)
SLL tilføjede, at man også kan samle ind til en serviceaftale til sin hjertestarter, CA tilføjede, at
man skulle sørge for, at hjertestarterne var ok – d.v.s. at batteriet var opladet, Og alle opfordres til at
checke, om en hjertestarter er funktionsdygtig, hvis de kommer forbi en. Som regel er der en pære,
der skal lyse grønt.
3  Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
TBN fremlagde regnskabet, som blev godkendt og nævnte, at det revideres hos Hjerteforeningen
centralt.
TBN nævnte videre, at vi havde modtaget godt 27.000 kr. fra Nordea-fonden , hvortil MG oplyste,
at det var penge til den nu opsatte og indviede hjertestarter i Frankrigsgade, hvortil fakturaen for
opsætning endnu ikke var modtaget. Herefter lidt snak om projektet.
4 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogle forslag til behandling.
5 Valg af bestyrelse
BEC orienterede om, hvem der var på valg i 2022 i bestyrelsen – at HN har meddelt, at hun ikke
genopstiller – og at 2 nye frivillige stiller op til bestyrelsen.

Den tidligere bestyrelse. Lene, Crista, Torben, Flemming, Margit og Hanne ( som desværre forlader bestyrelsen).

Derefter holdt de 2 nye opstillere – MF og OB – deres ”valgtale”. OB oplyste bl.a., at han brænder
for hjertestartere, og at han var bekendt med, at PFA via deres administrator foreløbigt skulle have
bestilt 17 hjertestartere til udvalgte ejendomme. 2 af ejendommene lå på adresser på Amager; Store
Mølle Vej med flere og Korfuvej. Han vil tage kontakt til deres administrator Capital Invest og forhøre sig, om der kunne være behov for, at vi kunne tilbyde et 30 minutters introkursus i genoplivning. Måske kombineret med en hvervekampagne af nye medlemmer.
Herefter var der en generel snak omkring rehabilitering.

MF forklarede også, hvorfor han havde besluttet at melde sig som frivillig i Hjerteforeningen. Jeg
kan ”give noget tilbage”, som han sagde. MF har også meldt sig til Gå Med projektet og er tovholder for et hjertemotionshold i Tårnby.
Efter MF’s valgtale, valgtes den nye bestyrelse, hvor både MF og OB indtrådte.
BEC oplyste, at hun skulle fotografere den afgående bestyrelse samt den ny-tiltrådte bestyrelse.
6 Eventuelt
BEC oplyste, at hun via kirken – Hans Tausens Kirke på Islands Brygge – nu havde mulighed for,
lokalforeningen kunne låne en lille projektor til brug for vores kommende foredrag. MG forhørte
sig, om vi måske kunne låne lokaler i kirken til vores foredrag/hjertecaféer, hvortil BEC svarede, at
det vidste hun ikke. HN oplyste, at man ikke tidligere har kunnet.

Herefter blev HN takket mange gange for sin store indsats i bestyrelsen, og fik overrakt en buket
blomster af formanden. HN takkede efterfølgende alle.

Til slut takkede BEC for en god generalforsamling samt for god ro og orden.
Og ligeledes blev BEC takket for sin fine dirigentrolle.

Generalforsamlingen startede kl. 17.00 og sluttede kl. 18.10.
Næste års generalforsamling bliver holdt torsdag den 2. februar 2023.
04. februar 2022
Hanne Nielsen.