<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Vøgrum Hjertesti

Start ved bålpladsen i Ballonparken ( 5,0 km )

Oplevelser på Ruten

Barnsø, det er den første sø i et vandsystem, der fra Barnsø via Præstesø i Ål Plantage og Fåresø i Oxbøllejren ender i Ho Bugt.Ved genopretningen af søener der valgt en metode hvor man ønskede at udnytte søens evne til selv at afsætte slam og gødnings-stoffer på vinter oversvømmede arealer omkring søen. Der blev skovet omkring søen op til en tidligere søbred. Rørskov og grøde blev slået og fjernet i sensommeren. Slåning på det tidspunkt bevirker at der løber vand ned i planternes hjerteskud hvorved grøde og rørskov som ønsket blev hæmmet i vækst eller gik helt ud. Man hævede efterfølgende vandstanden med ca. 50 cm. denne metode giver på langt sigt det ønskede resultat og en billig og udramatisk måde at genoprette på og der er allerede synlige tegn på forbedring af søens renhed.

Den gamle planteskole

I 1890 hvor Vøgrum Plantage skulle anlægges for at stoppe sandflugten, var det første der skulle ske at anlægge en Planteskole.
Da området var plaget af meget dårlig jordbund ville det væresvært at få planterne fra frø til at gro, blev der tilført muld for at forbedre jordbunds-forholderne.
I bestræbelserne på at stoppe sandflugten, var det store arealer der skulletilplantes. Man forsøgte sig med plantning af eg og birk, men vejr og jordbundsforholderne var så barske herude mod vest, at ikke engang birk kunne gro, så for at planterne skulle have en chance for at overleve, var det nødvendig at plante bjergfyr, der er en meget hårdfør plante som blev fremavlet i denne planteskole og blev så grundstammen i plantagen. Senere blev der dyrket mange forskellige træ-sorter bl. a. bøg og eg
Plantningen blev foretaget af skovarbejdernes koner og omegnens kvinder, der så så tjente lidt til hjælpen derhjemme.
Hvis man går en tur rundt i Planteskolen kan man finde mange forskellige træ-arter f. eks. bøg, birk, eg, mange forskellige nåletræer, hvidtjørn, lærk m. m..
Plante skolen ophørte i årerne efter krigen, hvor den blev flyttet til plantørgården i Vøgrum.
Vøgrum Plantage er rigt på fugle og dyr, i området befinder sig Danmarks største bestand af kronvildt.
Ballonparken, en i dag en familievenlig område med toiletter, stor hytte med mange borde og bænker, grill, legeplads for børnene med mange lege-redskaber, boldbane m.m.
Gør turen på Hjertestien i Vøgrum til en oplevelse for hele familien, og nyd de fine forhold ved Ballonparken.

Ballonparken

Den Danske Artilleri får i 1929 Karlsmærsk Hede stillet til rådighed for skydeområde ( øvelse ) ..
De langtrækkende kanoner gjorde det nødvendigt, at man med sikkerhed kunne observere målene og granaternes nedslag, så skuddene kunne placeres de steder, man ønskede.
Hertil anvendtes ” opklarende artilleri”, dvs. balloner med fører og observatører, der telefonisk stod i forbindelse med  “det skydende artilleri”.
Ved plantørboligen i Vrøgum blev der indrettet en fast lejr med balloner og ballonspil. Ballonerne skulle tøjres, så man kunne bringe dem i den rigtige position og få det udsyn, der var bedst muligt, for at kanonernes indstilling kunne blive rigtig.
Ballonerne kunne i begyndelsen af 30-erne stige op til ca. 1000 meter, men med mere moderne balloner kunne man observere fra den dobbelte højde. Folk kom langvejs fra, når en af luftens kæmper gik op fra Vrøgum Plantage.