<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat af generalforsamlingen.

Skrevet mandag d. 22. marts 2021

Hjerteforeningen i Næstved

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjerteforeningen Næstved den 9. marts 2021.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Eventuelt

Indledningsvist bød formanden Steen Ryttels velkommen til Zoom-mødet og udtrykte håbet om, at det var første, sidste og eneste gang, vi må afholde mødet virtuelt.

Deltagerantallet til generalforsamlingen var 19, fordelt på 16 skærme, og mødet blev indledt med en videoberetning fra Hjerteformandens formand Anne Kaltoft.

 1. Valg dirigent

Bestyrelsen havde anmodet Charlotte E. Andersen fra Hjerteforeningen om at påtage sig hvervet som dirigent og styre Zoom teknikken. Charlotte blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden Steen Ryttels aflagde beretningen, som vedhæftes nedenfor.

 1. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

Da kasserer Gyda Ryttels var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, fremlagde Steen Ryttels regnskabet, der blev vist på skærmen. Det var præget af få aktiviteter pga. pandemien, og derfor viste det et (for) stort overskud på 80.000 kr. Det giver plads til øgede aktiviteter, når tiderne bliver normale.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

 1. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne Hanne Feveile, Anna-Marie Gleje, Jonna Hansen og Ove Hansen var på valg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men stillede gerne op som suppleant. De tre førstnævnte blev genvalgt, og den nuværende suppleant Ingrid Høj Sørensen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Anders F. Gjesing tilbød at yde en indsats som ny suppleant og præsenterede sine ideer om bl.a. placering af hjertestartere, Giv Liv og hjerteløbere (har været tilkaldt mere end 30 gange).

Ove Hansen og Anders F. Gjesing blev valgt som suppleanter.

 1. Eventuelt

Der blev udtrykt ønske om at regnskabet fremover bliver udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Det lovede formanden at se på.

Charlotte E. Andersen, dirigent

 

Beretning 2020

Det er nye tider og en ny måde at afvikle generalforsamlingen på, jeg håber at alle kan høre hvad der bliver sagt, ellers må i sige til.

Vi har jo været hårdt ramt af covid 19, stort set alle arrangementer er blevet aflyst, vi kom ellers flyvende fra start, men så kom Mette på banen, og alt gik i stå.

Vi stoppede alt fra d. 11/3 og indtil efter sommerferien, hvor vi igen gik i gang med vores hjertemotion og traveture, men det holdt desværre ikke så lang tid, først blev deltagerantallet på hjertemotion reduceret, den 12/10-2020 til 10 og 16/12-2020 blev alt stoppet igen.

Den store Hjerteforeningen har også måtte finde nye veje at gå, meget er blevet afviklet over computeren, stort set alle medarbejderen har været sendt hjem, et sted hvor der har været rigtigt travlt er på vores hjertelinje, mange har været meget nervøse for deres situation.

Desværre har det også koster på vores medlemsantal, i Næstved har vi nu 2.407 medlemmer, og det er et fald på ca. 40 medlemmer. Så vi skal i gang med en aktivitet for at skaffe nye medlemmer.

En solstrålehistorie kan jeg dog nævne. Jeg blev ringet op af et medlem (jeg kender navnet) som har testamentet kr. 500.000,00 til Hjerteforeningen, men de kr. 100.000,00 skal blive lokalt, og vi få tildelt kr. 10.000,00 i 10 år. Tusind tak for det.

Bestyrelsen har haft et stille år, vi har afholdt meget få møder, men når vi fik mulighed for at mødes, var vi meget arbejdsomme. Men lyset blev hurtigt slukket med nye restriktioner.

Hjemmesiden. Gyda sørger for at den bliver holdt ajour, tak til Gyda for arbejdet, det er ikke altid lige let, det driller en gang i mellem. (alle aktiviteter blev slettet).

Foredrag Vi nåede desværre kun at afvikle et enkelt foredrag, vi havde besøg af 2 hjertelæger, som gav os en rigtig godt indblik i arbejdet med hjertepatienter, vi var ca. 100 fremmødte (tak til vores frivillige, som altid giver en hjælpende hånd med ved sådanne lejligheder)

Hjertecafeer – vi nåede på grund af restriktioner desværre ikke at afholde nogle.

Hjertemotion som sædvanlig stor tilslutning og stor aktivitet indtil 11/3 – da vi begyndte igen efter sommerferien, var det med ny instruktør Malene, som trådte til da Tina stoppede samarbejdet med Happy (tak til Tina for de år hvor hun stod i spidsen for hjertemotion)

Vi kom godt i gang igen, men så skulle holdene være mindre og så blev vi endnu engang lukket ned.

Traveture igen samme historie, vi kom godt i gang osv. Der var dog et par ture som skal bemærkes, vores nytårstur, denne gang afbud fra Carsten Rasmussen, så der var lidt flere præmier at spille om, han plejer jo at tage godt for sig. Vores første tur efter sommerferien, is hos bageren på Enø er altid en stor succes. Vi nåede også en enkelt gang med kaffe og kage. Under broen ved Ydernæs.  Det er dejligt at se at vi hurtigt får traveturene i gang. Der har været mellem 35 og 50 deltagere på turene.

 

Landsuddeling blev vel en betinget succes, vi fik 2 hjertestartere i Næstved, men set i lyset af coronaen var vi jo frontløbere på pengeløs indsamling.

Økonomi: Som det fremgår af regnskabet under næste punkt på dagsordenen, så er vi blevet særdeles velpolstret. Det har ikke været et mål, men skyldes de mange nedlukninger. Det betyder så, at vi har masser af krudt, når vi igen får mulighed for at udfolde os.