<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat af generalforsamling Holstebro 25. februar 2020

Skrevet torsdag d. 5. marts 2020

 

  1. Valg af dirigent – Thomas Larsen bliver valgt

 

  1. Bestyrelsens beretning – Anita Zacho fremlægger beretningen på bestyrelsens vegne. Efter beretningen går vi tilbage til punkt 1. da dirigenten skal have konstateret at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Den er lagt på hjemmesiden den 20. januar og generalforsamlingen er dermed rettidigt indkaldt.

Desværre stemmer den dagsorden, som ligger på hjemmesiden ikke overens med den dagsorden, som ligger på slides, da de sidste indkomne navne på personer, som gerne vil opstille til bestyrelsen, først er indkommet i løbet af dagen. Med generalforsamlingens samtykke bliver den ændret og dagsorden godkendes.

  1. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering – Per Rysgaard fremlægger det godkendte regnskab.
  2. Behandling af indkomne forslag – ingen indkomne forslag
  3. Valg til bestyrelsen. Da der er fire bestyrelsesmedlemmer som ikke ønsker at genopstille, skal der vælges nye til bestyrelsen. Der blev stillet spørgsmål ved, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne ikke ville genopstille og Per Rysgaard afgav forklaring. Dette førte til flere spørgsmål og da en af de deltagende medlemmer ville have generalforsamlingen erklæret ugyldig, lukkede dirigenten efterfølgende generalforsamlingen ned.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senere på året.

Holstebro lokalforening fortsætter som et aktivitetsudvalg.

  1. Valg af to suppleanter – udgår
  2. Eventuelt – udgår