<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat generalforsamling 2021 & Bestyrelsens beretning

Skrevet torsdag d. 4. marts 2021

Referat fra generalforsamlingen 2021 (onsdag den 3. marts kl. 17:00)

På grund af COVID-blev generalforsamlingen gennemført som et elektronisk møde (Zoom).

Vi startede med en kort velkomst fra formanden efterfulgt af en videohilsen fra vores direktør Anne Kaltoft.

Selve generalforsamlingen forløb som altid med flg. dagsordenpunkter:

 1. Anette Nielsen blev valgt som dirigent, og hun konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidig.
 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning (kan ses på hjemmesiden)
 3. Kassereren fremlagde regnskab til orientering
 4. Behandling af indkomne forslag – der var ingen!
 5. Der var valg til bestyrelsen:
  • Genvalg til Jørgen Bendtsen, Helmer Larsen og Lisbeth Falsig. Nyt medlem Kurt Nørum Pedersen (fredsvalg da der ikke var flere kandidater).
  • Suppleanterne var begge på valg: Genvalg til Mette Højer Nielsen. Ny suppleant: Benny Østergaard.
  • Ann Guldhammer gav tilsagn om at blive ad hoc frivillig.
  • Lars Engelbrechtsen havde valgt at stoppe (efter 35 år). Stor tak til Lars for hans store indsats. Vi ønsker Lars og Lis held og lykke fremover.
 6. Eventuelt: Rosende kommentarer til bestyrelsen, hjertemotion og vores samarbejdspartner TræningsHuset-Lind. Lidt snak om fremtidige gåture, hvor vi vil forsøge to spor: 1. Gåture med hjertemotionsholdene (især under nedlukningen, men også bagefter. Disse vil blive holdt intern i gruppen. 2. offentlige gåture. Disse vil blive annonceret på vores hjemmeside og vores facebook-side.

Formanden sluttede af med at takke de fremmødte og dirigenten.

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Den nye bestyrelse vil blive samlet til konstitueringsmøde snarest (sandsynligvis virtuelt).

Vi glæder os til coronarestriktionerne lempes så meget, at vi kan komme i gang med aktiviteter igen.

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Herning

Bestyrelsens beretning (Generalforsamlingen 2021)

2020 blev Corona’ens år.

Nedlukningerne ramte også lokalforeningens aktiviteter.

 • Bestyrelsesmøderne har været ramt – af forsamlingforbud og Hjerteforeningens interne regler.
 • Generalforsamling 2020 nåede vi lige at afholde i februar, konstituering af bestyrelsen klarede vi på mail.
 • HjerteCafé’en startede op, og vi nåede lige i marts at afholde en enkelt udvidet HjerteCafé med et miniforedrag: Risikofaktorer i fht. udvikling af hjertesygdom / kransåreforsnævring, ved hjertesygeplejerske Heidi Mikkelsen. Dette var en stor succes og planen var, og er, at lave flere af den slags.
 • Hjertemotion kørte godt i 2020. Forårsholdene blev ramt af nedlukningen, men efterårsholdene nåede igennem på nær sidste gang på onsdagsholdet. Ingen af deltagerne blev ramt af Corona. Deltagerne var gode til at overholde reglerne. Der er også stor respekt og tak til TræningsHuset for deres måde at tilpasse og afvikle holdene på. Tilbagemeldingerne fra deltagerne viser stor tilfredhed. Der er ros til bestyrelsens indsats, TræningsHuset, fysioterapeuten. Frugtordning, samtaler og det gode sammenhold. Stor tak til tovholder Johannes, fysioterapeut Laura og de to ejere af TræningsHuset Lene og Helene, både fra deltagerne og fra Hjerteforeningen.
 • Vi har nu godt med deltagere i 2021, der er tilmeldt 11 på hvert hold (22 i alt) deraf tre nye fra hjerterehab samt en person der mangler at bestemme sig. Vi er så klar til at starte op så snart det bliver tilladt og vi fortsætter selvfølgelig vores samarbejde med TræningsHuset. Husk i øvrigt, at vores aftale med TræningsHuset giver vore medlemmer rabat på medlemsgebyret og på kompressionsterapi.
 • Nogle gåture under hensyntagen til gældende anbefalinger er det også blevet til. Tak til Kurt som er tovholder.
 • Børnebørnenes madværksted startede op for 4. gang i marts. Vi nåede lige at afholde første aften af fire inden nedlukningen. Og som tingene er, ved vi ikke, om eller hvornår vi kan starte op igen.
 • Selvhjælpsgruppen ”Os med hjertesvigt Herning” har også været ramt af forsamlingsforbud, nedlukning og Hjerteforeningens interne Corona-regler.