<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Retningslinjer for bestyrelsen

1. GUCH har en bestyrelse, der består af op til 5 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af og blandt de medlemmer, der er registreret i GUCH. Tillige kan der vælges suppleanter. Suppleanterne kan helt eller delvist vælge at deltage i bestyrelsens arbejde, men har ikke stemmeret. I tilfælde af et lige antal bestyrelsesmedlemmer har formanden to stemmer.

2. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer, medmindre et flertal af bestyrelsen ønsker hele eller dele af mødet lukket.

Møderne annonceres på www.guch.dk senest en uge før mødet afholdes.

3. Hvert år afholdes der generalforsamling inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse sker ved annoncering, som minimum på www.guch.dk, og med en indkaldelsesfrist på mindst 3 uger.

Hvert medlem, der er registreret i GUCH senest den 31. december året forinden, har én stemme på GUCH’s generalforsamling. Parmedlemskab tæller for to medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Behandling af indkomne forslag

4. Valg af bestyrelse, herunder formand

5. Eventuelt

 

4. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter er alle valgt for 1 år ad gangen, eller frem til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

De valgte medlemmer konstituerer sig selv med en formand, og evt. andre poster.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg den måtte finde nødvendige, udvalgs medlemmer behøver ikke være medlemmer af bestyrelsen.

5. Valghandlinger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem ønsker at det skal ske ved skriftlig afstemning.

6. Ved arrangementer udpeger bestyrelsen 1-2 ansvarlige for arrangementet, som er berettiget til transportrefusion. Ved sociale arrangementer ydes ingen transportrefusion til andre end arrangørerne. Ved faglige arrangementer ydes transportrefusion op til 250 kr., hvis man er berettiget til refusion i forhold til Børneklubbens bestemmelser. Ved generalforsamlingen ydes fuld transportrefusion.

Ved bestyrelsesmøder er det kun bestyrelsen der er berettiget til transportrefusion.

7. Overstående regler for GUCH er en uddybning og præcisering af Hjerteforeningens Børneklubs vedtægter.

Opstår der tvivl er det altid Hjerteforeningens Børneklubs vedtægter der er gældende.

 

Således vedtaget af generalforsamling den 24. februar 2013.