<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Fredericia

Referat af Generalforsamling d 4 marts

Skrevet søndag d. 8. marts 2020

Referat af Generalforsamling 4. marts 2020 kl. 19 – 21.30

Seniorhuset IPSchmidt

Birgitte, formand for Hjerteforeningen i Fredericia, bød indledningsvis velkommen til de ca. 50 fremmødte – og en særlig velkomst til aftenens foredragsholder, læge Tomas Nørrestrand fra Kolding Sygehus. Han holdt et meget spændende foredrag om pacemakere.

Efterfølgende var der pause med kaffe og kringle, og hvor deltagerne kunne tage sig en snak med Tomas, hvilket mange benyttede sig af.

 

Hjerteforeningens generalforsamling (se vedhæftede slides).

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab til orientering
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
 6. Eventuelt

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent: Jakob Hedelund (frivilligkonsulent i Hjerteforeningen) blev valgt.

Jakob startede med at konstatere generalforsamlingen rettidigt indkaldt, og at den derfor kunne fortsætte. Kristina blev valgt som referent.

 

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning/v Birgitte.

Medlemmer af Hjerteforeningen kan – udover deltagelse i Hjertemotionen – træne i Fitness 1 på Prangervej for 129 kr. + 9,50 kr. i gebyr pr. mdr.

Hjertemotion får tilskud fra Fredericia Kommune via §18 midler, samt i år et tilskud fra Isobro.

Hjertestien: Ruten er ændret, nye skilte er sat op, og der forventes indvielse sidste weekend i marts.

Via Samklang er lavet samarbejde med Fredericia Golfklub, så medlemmer af Hjerteforeningen nu kan træne derude hver tirsdag i tidsrummet 9-12 for 495 kr. for en hel sæson. Orientering vedhæftes.

Tilmelding til GIV LIV kurserne (livreddende førstehjælp) sker via Hjerteforeningens hjemmeside.

Birgitte opfordrede til at give sin mailadresse til Hjerteforeningen, da man så får nyhedsmail tilsendt.

 

Spørgsmål: Hvorfor har man valgt at lukke de tre rådgivningscentre? Jakob svarede, at rådgivningscentrene, hvor foreningens medlemmer ansigt til ansigt kan få en samtale med en hjerterådgiver, er for dyre i forhold til udbyttet. Så ring i stedet til Hjertelinjen, tlf.

 

Bestyrelsens beretning godkendes.

 

Ad pkt. 3: Regnskab til orientering/v Niels

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, men er endnu ikke godkendt af Hjerteforeningen – dette forventes dog inden længe. Regnskabet skal således ikke godkendes på generalforsamlingen.

 

Spørgsmål: Tilskud fra Hjerteforeningen – er dette afhængigt af antal medlemmer? Nej – midlerne tildeles efter de aktiviteter, der planlægges og som Hjerteforeningens lokalkomite ansøger om.

 

Spørgsmål: Er der regler for, hvor nøjsomme vi skal være? Nej – vi må ansøge om det vi vil, men det skal naturligvis være indenfor rimelighedens grænser.

 

Kommentar: Der mangler print af regnskaberne fordelt på bordene, så man kan følge lidt med og studere tallene. Dette plejer der også at være og tages med til næste år.

 

Ad pkt. 4: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

 

Ad pkt. 5: Valg af bestyrelse:

På valg er: Svend, Niels, Kurt og Kristina, og disse genopstillede alle og genvalgtes uden modkandidater.

Valg af suppleanter: Linda Nissen – hun er bosiddende i Fredericia, nu er pensionist, men tidligere socialrådgiver.

Ad pkt. 6: Eventuelt:

 • Birgitte informerede om kommende aktiviteter i Hjerteforeningen, jf slides.

 

 • Niels informerede om Landsuddelingen den 3/5 – denne bliver en indsamling uden kontanter, så betaling kun via Mobil-Pay og SMS, idet der kan spares omkring 500.000 kr. ved ikke at skulle håndtere alle indsamlingsbøtterne samt kontanterne efterfølgende. Uddeling af materiale kommer til at foregå via Fakta – endnu uvist fra hvilken Fakta butik.
 • Grupper på 15 personer kan gå sig til en hjertestarter incl.1 års gratis serviceaftale.
 • Grupper på 4 kan gå sig til et års gratis service aftale af hjertestarteren – dog er kravet at denne tidligere er opsat af Hjerteforeningen.
 • Tilmelding til Landsuddelingen foregår via Hjerteforeningens Hjemmeside.

 

 • Emil reklamerede for hjertemotion.

Spørgsmål: er der mulighed for at forlænge, så der kun er en lille kort sommerferie? Dette er et økonomisk spørgsmål. I forvejen tilbyder vi i Fredericia 40 ugers træning, hvor Hjerteforeningen på landsplan kun tilbyder 32, men vi arbejder på en løsning og tager dette med til videre drøftelse.

 

 • Spørgsmål: Kan en grundejerforening gå sig til en Hjertestarter? Ja – blot man kan stille med så mange personer, at man kan gå 15 ruter.

 

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden, og Birgitte takkede bestyrelsen for et godt samarbejde, dirigenten og alle fremmødte.

Generalforsamling 2020