<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat Generalforsamlingen 27/2 2019

Skrevet tirsdag d. 12. marts 2019

Dagsorden.:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og suppleant
7. Valg af arrangement udvalg
8. Eventuelt.

Referat.:
Ad 1. Henny Haugstrup blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2. Formand Søren Skou aflagde en grundig beretning om årets gang. Nytårsmarch med 120 deltagere,, generalforsamling 28.feb., landindsamling med 11 deltagere, cykeltur i juni til Bindeballe og hyggelig aften, midsommerløb i juni, sommerbingo tur for sidste gang, weekendtur i september, samt julefrokost i nov. med 24 deltagere.
Midsommerløbet afholdes af Lokalrådet og vi er hjælpere.
Sommerbingo blev gennemført for 4. gang fra Campingpladsen(stopper p.g.af ringe tilslutning).
Cykelturen ved Ravning arrangeret af Henny & Lilli blev belønnet med dejligt vejr.
Weekendturen til Oksbøl var vellykket og spændende med fin tilslutning.
Gåturene om søndagen har god tilslutning, og der har været mange gode ture.
Stavgang mandag og torsdag er indstillet.
Kommunen har givet 3 nye plancher samt sten og grus materialer til skovstierne for kr.8.000, som vi frivillige har kørt ud.
Bestyrelsen har holdt 6 møder i året.
Formanden takkede revisor, kasserer og øvrig bestyrelse samt alle hjælpere og tur arrangører for arbejdet.
Ad 3. Kirsten K. udleverede det reviderede regnskabet og lavede en grundig fremlæggelse.
Indtægter 23.080 kr., udgifter 29.077 kr., underskud i 2019 5.997 kr.
Saldo pr. 31.12.2018 27.586 kr.
Regnskabet blev godkendt. Stor tak til Kirsten.

Ad 4. Ingen indkomne forslag.
Ad 5. Genvalgt til bestyrelsen af Søren Skou, Evert Nass, Niels Skov Nielsen
Genvalg af 1. suppleant Hanne Skou
Genvalg af 2. suppleant Bjarne Lau
Ad 6. Genvalg af revisor Birthe Johansen
Genvalg af revisor suppleant Hanne Sindal Nielsen
Ad 7. Bente & Mette samt Hanne & Evert blev takket for mange års fine arrangementer.
Weekendtur arrangeres af Hanne, Hanne & Gurli.
Julefrokost arrangeres af Hanne, Hanne & Gurli (reserver allerede nu 22.nov 2019.)
Ad 8. Forslag om at andre løbe- og cykelklubber også deltager i vedligehold af hjertestierne.
Der laves en arbejdsdag med vedligehold og social samvær på skovstierne.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede de 25 fremmødte for fremmødet.

– – o – –

Niels opfordrede til at deltage i Hjerteforeningens Landindsindsamling den 28.april 2019.
I år går alle penge til indkøb af hjertestartere, og det bliver således til en uddeling.
Indsamlere på 15 ruter sikrer en hjertestarter, hvor de ønsker den opsat, samt et hjertestarterkursus. På www. hflocal.wpengine.com kan man vælge en rute og tilmelde sig.
Der er 35 ruter her i område 7080, så hjælp os alle og gør en forskel.
Kontakt mig på 20105185, hvis du ønsker hjælp til tilmelding.
——–o——–
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som sidste år med Søren Skou som formand.
Ref. Niels Skov Nielsen